6. Promicanje multidisciplinarnih onkoloških timova

PROMICANJE MULTIDISCIPLINARNIH ONKOLOŠKIH TIMOVA

Kako bi se poboljšalo i uz postojeće resurse optimiziralo onkološko liječenje u Republici Hrvatskoj, potrebno je značajno unaprijediti organizaciju onkološke skrbi.
Multidisciplinarni pristup i razvoj multidisciplinarnih onkoloških timova jesu najjeftiniji, a potencijalno i najučinkovitiji način brzog unaprjeđenja uspješnosti liječenja raka u Hrvatskoj, stoga oni trebaju postati zakonski obvezni.
Multidisciplinarni tim donosi odluku o inicijalnom planu liječenja. Budući da je inicijalni plan liječenja najvažniji element suvremenog uspješnog liječenja raka o kojem ovisi i konačni rezultat, ova odluka treba biti obvezujuća. Multidisciplinarni tim također donosi odluke o racionalnoj dijagnostičkoj obradi bolesnika, čime se omogućuje brža obrada i efikasnije liječenje bolesnika sa zloćudnom bolešću.
Zaključci multidisciplinarnog tima moraju biti zabilježeni i pohranjeni u obliku standardizirane dokumentacije, biti dio nacionalne baze onkoloških podataka i Registra za rak. Dakle, svi timski izvještaji moraju se proslijediti u zajedničku nacionalnu bazu podataka. Učinkovit timski rad i kvalitetna komunikacija s bolesnicima i članovima obitelji može značajno prevenirati pogreške u radu, nezadovoljstvo pruženom uslugom i spriječiti pritužbe na zdravstvene djelatnike.
Brojna istraživanja pokazuju vrijednosti i dobrobiti timskoga rada, no isto tako navode i poteškoće u organizaciji i realizaciji timskog rada.

Ciljevi i mjere
1. Inicijalni plan liječenja svih pacijenata oboljelih od raka mora biti u skladu s prihvaćenim smjernicama i moraju ga donijeti multidisciplinarni topički orijentirani timovi.
2. Dokumentacija o multidisciplinarnom liječenju mora biti standardizirana i dostavljena nacionalnoj bazi podataka.
3. Multidisciplinarni tim trebao bi se sastojati od onkologa (specijalist onkologije i radioterapije i/ili internističke onkologije), kirurga, patologa, radiologa, medicinske sestre, psihijatra ili psihologa, kao i liječnika drugih specijalnosti ovisno o sijelu raka, npr. pulmolog, gastroenterolog, ginekolog, ORL specijalist, dermatolog, specijalist nuklearne medicine itd. Timovi se formiraju prema sijelu tumora, pa i specijalisti koji sudjeluju u njegovu radu moraju biti topički orijentirani za problematiku kojom se taj tim bavi.
4. Timski rad predstavlja rad više stručnjaka na postizanju zajedničkog cilja. Taj rad ne smije biti fragmentaran i nepovezan, već dobro koordiniran od strane voditelja (koordinatora) tima.
5. Za kvalitetan onkološki multidisciplinarni timski rad nužno je da članovi tima imaju sljedeće kompetencije:
– visoku razinu profesionalnog znanja o specifičnoj problematici koja je vezana uz osnovni cilj/eve određenog tima
– svaki član multidisciplinarnog onkološkog tima treba imati sposobnosti i kompetencije za suradnju, uspostavu dobrog komunikacijskog odnosa, spremnost da čuje druge osobe i da uvažava njihovo mišljenje.
Osim bolničkih liječnika specijalista, vrlo je važno sudjelovanje liječnika obiteljske medicine u procesu skrbi o oboljelima od raka te utvrđivanje njihove uloge i položaja unutar onkološke mreže. Potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju obiteljskih liječnika s ciljem što bolje skrbi za onkološke bolesnike.
6. Sve regionalne onkološke institucije moraju definirati multidisciplinarne timove za sva onkološka sijela kojima će se baviti, imenovati članove tima, definirati vrijeme održavanja sastanka tima, organizacijsku strukturu te način dolaska i prezentacije onkološkog bolesnika pred timom.
7. Prisutnost u timu je obveza, a ne fakultativnost. Za obvezu dolaska u tim svih unaprijed definiranih specijalista odgovoran je ravnatelj institucije u kojoj se tim formira, dakako i voditelji ustrojbenih jedinica čiji su djelatnici sudionici tima.
8. Sve lokalne onkološke institucije koje ne mogu oformiti vlastiti kvalificirani MDT dužne su uputiti svoje bolesnike u regionalne institucije, a njihovi onkolozi trebaju pripremiti bolesnika za prezentaciju pred timom (univerzalni obrazac) te po mogućnosti virtualno prisustvovati u timu.
9. Optimalno je da bolesnik bude i fizički prisutan prilikom prezentacije pred timom, omogućivši na taj način svim članovima tima optimalan uvid u njegovo opće stanje, sposobnost za primanje definiranih dijagnostičkih i terapijskih modaliteta.
10. Multidisciplinarnost mora biti zakonski definirana; one institucije koje onkološke bolesnike liječe bez MDT-ove odluke ne bi trebale biti za to plaćene, već sankcionirane, osim u slučaju dokazane onkološke hitnosti.
11. Rad MDT-a mora biti financijski i vremenski vrednovan.

Rok za provođenje: kraj 2019. godine

Provoditelj: Ministarstvo zdravstva, onkološki centri

Financijski okvir: /