19. Kontrola kvalitete u onkologiji i procjena ekonomske učinkovitosti poduzetih mjera

KONTROLA KVALITETE U ONKOLOGIJI I PROCJENA EKONOMSKE UČINKOVITOSTI PODUZETIH MJERA

 

Kontrola kvalitete rada u onkologiji i procjena ekonomičnosti zahtijeva tijesnu suradnju između tvoraca zdravstvene politike, onih koji plaćaju zdravstvene usluge, stručnjaka i civilnog društva. Uzimajući u obzir sve veću pojavnost raka i opterećenost zdravstvenog sustava, procjena učinkovitosti i isplativosti svake provedene mjere kao i kontrola kvalitete neizostavno je potrebna s ciljem povećanja učinkovitosti liječenja i racionalnijeg gospodarenja sredstvima.

 

Ciljevi:

 1. Definiranje postojeće situacije iz djelokruga rada javnog zdravstva, primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite
 2. Smanjenje smrtnosti od zloćudnih bolesti te otkrivanje zloćudnih bolesti u što ranijem stadiju
 3. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema definiranim stručnim smjernicama
 4. Precizno definiranje ustanova za provođenje pojedinih procedura
 5. Uvođenje prikaza onkoloških bolesnika pred multidisciplinarnim timovima kao zakonske obveze
 6. Racionalno uvođenje novih lijekova i medicinskih postupaka na pozitivnu listu
 7. Reorganiziranje Registra za rak kako bi iz njega bili dostupni usporedivi, pravovremeni, pouzdani i potpuni epidemiološki podatci  
 8. Organiziranje nacionalne baze onkoloških podataka kroz koju bi se pratili rezultati liječenja, podatci o učinkovitosti pojedinih lijekova i postupaka, ukupnim troškovima dijagnostike i liječenja onkoloških bolesnika, rezultati prema pojedinim institucijama i liječnicima te omogućio uvid u cjelokupni zdravstveni sustav zbrinjavanja onkoloških bolesnika.
 9. Važno je stvoriti pozitivne uvjete za provođenje kliničkih ispitivanja s obzirom na to da je dostupnost novih terapija kroz klinička ispitivanja jedan od parametara kvalitete onkološke skrbi.

 

 1. Trajno educiranje svih članova radnih skupina te praćenje učinkovitosti uvedenih mjera.

 

Mjere:

 1. Definirati radne skupine zadužene za evaluaciju stanja na terenu, utvrđivanje potrebnih mjera te praćenje provođenja i učinkovitosti uvedenih mjera. Ove skupine uključile bi predstavnike Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnih društava. Navedeno se odnosi na procjenu kvalitete preventivnih programa, ali i dijagnostike, liječenja, praćenja i rehabilitaciju onkološkog bolesnika.

 

 1. Utvrditi parametre prema kojima će se analizirati trenutačno stanje te dalje pratiti kvaliteta onkološke skrbi i učinkovitost uvedenih mjera.

 

 1. Osigurati reorganizaciju Registra za rak i jedinstveno umrežavanje bolničkih ustanova u cijeloj državi kroz jedinstvenu onkološku mrežu i nacionalnu bazu onkoloških podataka kao preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva putem formiranja radne skupine sastavljene od liječnika, fizičara, inženjera, medicinskih sestara, informatičara, ekonomista i političara. Precizno definirati izgled Registra, nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka kako bi se osigurala mogućnost analize ekonomskih troškova, opterećenosti pojedinih ustanova, liječnika, liste čekanja, ali s druge strane i parametre kvalitete poput preživljenja, omjer utrošenih sredstava i rezultata liječenja, rezultate provođenja svake nove mjere koja se uvede (npr. učinak novog lijeka, učinak stope odaziva na preventivne preglede na dijagnostiku i liječenje i sl.).

 

 1. Akreditacija centara (bolnica) za specifičnu onkološku skrb kojom bi se točno definiralo koji se dio algoritma dijagnostike, liječenja i praćenja onkološkog bolesnika može provesti u kojoj bolnici ili bolničkom centru. U postupak akreditacije treba biti uključena i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

 

 1. Organizirati posebno radno tijelo pri HZZO-u za uvođenje novih lijekova i postupaka u onkologiji koji će uvažavati i medicinski aspekt pojedine mjere kao i njezin trošak te omjer troškova/rezultata koji će se uklopiti u predviđeno izdvajanje za zdravstvo. Članovi tog radnog tijela trebali bi biti stručnjaci iz akreditiranih onkoloških ustanova te predstavnici Ministarstva i udruga bolesnika.

 

 1. Uvesti obvezu prikaza i planiranja liječenja bolesnika pred multidisciplinarnim timovima u svrhu poboljšanja kvalitete onkološke skrbi za bolesnika.

 

 1. Uvesti mjere koje će poticati provođenje kliničkih istraživanja onkoloških lijekova ubrzavanjem rješavanja potrebnih administrativnih postupaka na svim razinama, a u svrhu osiguravanja dostupnosti novih onkoloških terapija kroz klinička istraživanja. Dodatno, omogućiti komunikaciju o dostupnim kliničkim istraživanjima u onkologiji u svrhu veće dostupnosti novih terapija onkološkim bolesnicima kroz predloženu nacionalnu onkološku mrežu.

 

Provoditelj navedenih mjera: Ministarstvo zdravstva, HZZO, KBC-ovi

 

Rok za provođenje: kraj 2019. godine

 

Financijski okvir: /