15. Edukacija u onkologiji

EDUKACIJA U ONKOLOGIJI

 

Rak u svijetu i u Republici Hrvatskoj predstavlja rastući javnozdravstveni, medicinski i gospodarski problem. Uzimajući u obzir biološku, znanstvenu, multidisciplinarnu kompleksnost onkologije i raka, eksplozivan razvoj struke, signifikantne iskorake u liječenju, primjenu istih na odgovarajući način, edukacija predstavlja osnovicu napretka u onkologiji.

Onkološka edukacija od nacionalnog je značaja, poglavito ona opće populacije. Općenito govoreći, edukacija u onkologiji može se podijeliti na onu usmjerenu prema općoj populaciji i onu za medicinske djelatnike.

 

Edukacija medicinskih djelatnika

 

Cilj:

Adekvatna edukacija iz područja kliničke onkologije zdravstvenog osoblja svih profila i razina stručne spreme.

Edukacija je vrlo važna za stvaranje mogućnosti za integriranu, multidisciplinarnu i kontinuiranu skrb o onkološkim bolesnicima. Naglasak mora biti na holističkom pristupu oboljeloj osobi, a ne samo u primjeni dijagnostičkih i terapijskih modaliteta ili u zbrinjavanju pojedinih simptoma. Intencija liječenja bolesnika jest izlječenje ili kontrola bolesti uz maksimalnu moguću kvalitetu života ovisno o proširenosti maligne bolesti i drugim komorbiditetnim bolestima i stanjima. Edukacija mora sadržavati i znanja iz palijativno-suportivnog liječenja jer će kod određenog dijela bolesnika doći do progresije bolesti usprkos aktivnom onkološkom liječenju. Ona također mora uključivati i znanja o komunikacijskim vještinama jer bolesnicima psihološki puno znači primjeren topao razgovor s osobljem.

 

Mjere:

 1. U školovanju srednje stručne spreme (prije svega medicinskih sestara) povećati satnicu iz kliničke onkologije, povećati satnicu predmeta Njega onkoloških bolesnika uz adekvatnu satnicu konkretnih kliničkih vježbi i vježbi u patronaži te u ustanovama palijativne skrbi i mobilnim palijativnim timovima.
 2. U školovanju na visokim zdravstvenim učilištima na dodiplomskoj nastavi također povećati satnicu predmeta Klinička onkologija. U edukaciji inženjera radiološke tehnologije povećati satnicu iz predmeta koji se odnose na radioterapiju. Sestrama s višom i visokom školom povećati satnicu iz Procesa zdravstvene skrbi onkoloških bolesnika te nastavu iz palijativne medicine, opet uz adekvatnu satnicu kliničkih vježbi (vidjeti pod 1).
 3. U sveučilišne studije iz područja biomedicine i zdravstva integrirati dodatnu satnicu predmeta Klinička onkologija, te u sklopu ostalih kliničkih predmeta dodatno naglasiti dijagnostiku i neonkološko liječenje bolesnika sa zloćudnim bolestima. Onkološki bolesnici imaju nažalost pravo i na paralelno postojanje drugih (kroničnih) bolesti (kardiovaskularne bolesti, šećerne bolesti, hepatitis, reumatske bolesti itd.). Prije svega, ovo se odnosi na kolegije interne medicine, radiologije, ginekologije i kirurgije.
 4. Trajna edukacija zdravstvenih djelatnika svih profila, posebno iz područja liječenja i zbrinjavanja onkoloških bolesnika. Provjera edukacije kroz sustav relicenciranja u okviru komora pojedinih struka.
 5. Kao poželjan cilj edukacije i moguću obvezu kod specijalizanata u KBC-ovima, uvrstiti odlazak na usavršavanje u inozemstvo. Isto tako, specijalizantima KBC-ova treba se omogućiti odlazak na stručne edukacijske tečajeve koje organiziraju europska krovna onkološka društva (ESTRO, ESMO).
 6. Za uspostavljanje funkcionalne nacionalne onkološke mreže, potrebno je razviti i sustav upravljanja ljudskim resursima, planiranje specijalizacija potrebnih stručnjaka, razvijanje novih profila kadrova koji će postati neophodni u onkologiji, npr. specijalizirane onkološke medicinske sestre, visokoobrazovani stručnjaci nemedicinskog profila koji su potrebni za implementaciju novih tehnologija i upravljanje novim tehnologijama, IT stručnjaci, a koje treba adekvatno educirati.

 

Provoditelj mjera:

 1. Promjene u kurikulu srednjoškolskog obrazovanja treba donijeti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a na prijedlog odgovarajućih stručnih društava. Isto tako, Ministarstvo treba educirati i platiti odgovarajuće nastavnike za navedeno, kao i osigurati suradničke ustanove za odvijanje praktične nastave.
 2. Promjene u kurikulu treba donijeti u suradnji s Ministarstvom zdravstva, a na prijedlog stručnih društava.
 3. Iste promjene Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi u suradnji s nastavnicima medicinskih, biokemijskih i farmaceutskih fakulteta te stručnim društvima HLZ-a.
 4. Tečajeve trajne edukacije trebala bi provoditi sveučilišta i stručna društva u suglasnosti s navedenim dvama ministarstvima, ovisno o vrsti tečaja za sve profile zdravstvenih djelatnika.
 5. Vlada Republike Hrvatske trebala bi odvojiti sredstva za edukaciju u inozemstvu prema točno definiranim pravilnicima s ciljem transfera znanja iz vrhunskih svjetskih institucija u naše institucije.

 

Provođenje mjere: do kraja 2020. godine

 

Financijski okvir: /

 

 

Edukacija opće populacije

 

Cilj:

Adekvatna edukacija stanovništva o problematici povezanoj s obolijevanjem od raka. U edukaciji treba istaknuti učestalost pojavnosti i lječivost malignih bolesti, kao i ulogu primarne i sekundarne prevencije malignih bolesti u tom kontekstu.

 

Mjere:

 1. Uvođenje programa zdravstvenog odgoja u sve odgojnoobrazovne ustanove kao i na sveučilišta.
 2. Edukacija opće populacije kroz javnozdravstvene tribine, predavanja i radionice o zdravim načinima života, ranom otkrivanju bolesti i sl.
 3. Motivirati pučanstvo na odlaske na preventivne preglede, npr. omogućavanjem slobodna radnog dana.
 4. Uključivanje volontera, nevladinih udruga i udruga bolesnika u podizanje svijesti o potrebi borbe protiv raka.

 

Provoditelj mjera:

 1. Odgovarajući profil zdravstvenog osoblja – medicinske sestre i edukatori u predškolskim i školskim ustanovama, prema definiranom programu Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz odgovarajuću konzultaciju sa stručnim društvima.
 2. Liječnici iz javnozdravstvenih ustanova, mladi liječnici i studenti medicine; zakonodavac odnosno Ministarstvo zdravstva treba regulirati zakonske okvire i financiranje.
 3. Nevladine udruge i udruge bolesnika, po točno određenom zakonskom okviru koji treba donijeti Ministarstvo zdravstva, a na prijedlog i u suradnji sa stručnim društvima.

 

Rok za provođenje: kraj 2019. godine

 

Financijski okvir: /